Økonomi

Annonse:

Innkjøp 

 Daglig leder kan foreta innkjøp begrenset opp til kr 100.000.

Innkjøp mellom kr 100.001 og 200.000 skal avklares med styrets leder

Innkjøp over kr 200.000 skal styrebehandles.

Alle fakturaer til klubben skal stiles til klubbens adresse og tydelig merkes med innkjøpers navn og hva fakturaen gjelder. 

Utlegg som andre gjør på vegne av klubben, refunderes etter godkjenning av daglig leder. Krav for å få refusjon er at det leveres original faktura/kvittering som tydelig er merket med hva innkjøpet gjelder. Den som har foretatt utlegg, påfører tydelig sitt navn, formålet med innkjøpet, sitt kontonummer og signatur. Deretter overføres pengene til konto. 

Sponsorinntekter 

 Alle sponsoravtaler skal godkjennes av daglig leder. Det er kun daglig leder, salgsansvarlig eller markedsgruppe, som på vegne av Strømmen IF kan inngå sponsoravtaler. 

Lagene kan ha egne sponsorer, men kun på overtrekksdress og spillershorts og bag. Spillertrøyen er kun for Strømmen IF sin generalsponsor og andre samarbeidspartnere med avtale på drakt. 20 % av sponsorinntekter skal tilfalle fellesskapet i Strømmen IF. 

Utstyr 

Innkjøp av sportsutstyr, draktsett/spillerdrakter skal gå gjennom administrasjonen. 

Det skal kun benyttes Strømmen-profilert tøy på alle typer kamper, gjerne også på treninger. Alt innkjøp av profilert tøy skal avklares med administrasjonen i klubben. 

Kiosksalg 

Klubbsekretær har ansvar for å kalle inn alle lag i yngres avdeling til dugnads-koordinerings- møte før hver sesong. Her fordeles vaktuker. Lister for sesongen sendes til dugnadsansvarlige på de respektive lagene.

Egen instruks for kioskdrift, håndtering av kassaoppgjør, osv. er utarbeidet og ligger i perm i kiosken.

Kiosksalget som er satt opp på A-lagets hjemmekamper, styres av arrangementsansvarlig i samarbeid med kioskgruppe.

Innkjøp til kiosken foretas av klubbsekretær og varelager sjekkes ukentlig. 

Påmelding til cup 

 Det er den respektive lagleder som melder på til alle cuper.

Klubben betaler én cup per kull per år, med et tak på kr 3.000,-. 

Faktura for påmelding sendes til daglig leder for håndtering.

Medlemskontingent og treningsavgift 

Alle medlemmer plikter å betale medlemskontingent i tråd med gjeldende priser vedtatt av årsmøtet. Kun de som har betalt medlemskontingent kan delta på trening, kamper og andre arrangement i regi klubben.

Medlemskontingent faktureres i januar hvert år.

Treningsavgiften har forfall primo april (før sesongstart), og primo september (når høstsesongen har startet).

Klubben benytter sitt elektroniske faktureringssystem som medlemsregister. Lagledere har ansvar for å foreta inn og utmeldinger.

Dugnader 

Spillere/foreldre plikter å delta på dugnad besluttet som obligatoriske av styret. Det er forventet at spillere og foreldre også stiller på andre typer dugnad, samt på egne arrangement. 

Dugnader til inntekt for de enkelte lagene skal betales inn til det respektive lagets konto.

·      Der laget skaffer dugnad selv, beholder laget hele beløpet, minus kostnader som eventuelt klubben har påtatt seg. 

·      Der klubben skaffer dugnad, beholder Strømmen IF 20 %. 

·       Alle lag har en konto i Strømmen Sparebank, med innsynsrett. Denne kontoen skal benyttes ved innskudd og oppbevaring av midler for hvert enkelt kull. Lagets saldo inngår i klubbens regnskap. 

Ved oppløsning av lag, kan kontantinnbetalinger fra foreldre refunderes. Dugnadspenger eller innbetalt kompensasjon for dugnad vil ikke bli refundert. 

Strømmen IF’s daglige leder har ansvar for å opprette nye kontoer for lagene og generelt, samt å tildele innsynsrett på de respektive konti.

Budsjett/regnskap 

Styreleder og daglig leder utarbeider budsjett for kommende år som vedtas av styret/

årsmøtet. Budsjettet skal være styrende for klubbens økonomi – gjennom selvfinansiering basert på inntektsbringende tiltak og egenandeler/betaling fra medlemmer. Daglig leder utarbeider, i samarbeid med regnskapsbyrået, et årsregnskap som vedtas av styret/årsmøtet. 

Dommerregninger Skjema for dommerregning fylles ut manuelt eller elektronisk:

Dommerregning breddefotball.

Klubben ønsker i størst mulig grad at betaling for dommeroppdrag overføres elektronisk. Alternativt kan man få refundert utfylt dommerregning i kiosken.

Annonse: