Rutinebeskrivelse Politiattest

Annonse:

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller

ansvarsforhold, menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/ mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Alle over 15 år.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med utviklings-hemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.

Rutinene som er beskrevet nedenfor, er slik politiet vil ha dem, og Strømmen IF har bestemt at bekreftelse av politiattester skal innhentes hvert 4. år.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

Idrettslagets bekreftelse

xxx i Strømmen IF er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester, og skal fylle ut følgende skjema:

https://www.politi.no/vedlegg/...

Det må påføres informasjon om den personen det søkes om politiattest for, navn på idrettslaget, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. I feltet «Fødselsnummer» skal kun fødselsdato påføres. Et ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om politiattest, alternativt kan det skannes inn og sendes på e-post til vedkommende.

Hvilken lovhjemmel har idretten?

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel. Det har det ikke vært behov for tidligere. Idretten har to forskjellige lovhjemmel å referere til:

Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Levering av søknad

Er søker over 18 år, kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

https://attest.politi.no/

Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknad om politiattest - bokmål

Søknad om politiattest - nynorsk

Skjemaet sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113 9951 Vard

Annonse: