Innledning

Annonse:

Målsetting i Bredde og ungdomsfotballen

Hovedmålsettingen i Strømmen Bredde er at Strømmen skal være den mest attraktive fotballklubben i nærmiljøet, at spillerne skal oppleve trivsel, utfordring og mestring som fører til at de blir i klubben i mange år. 

For å oppnå dette skal det være fokus på å skape fotballglede og ferdighetsutvikling. Utviklingen skal foregå i et positivt og målrettet utviklingsmiljø, med fokus på hele fotballspilleren, både sosialt, teknisk, taktisk og fysisk. 

Både kamparena, treninger og akademiet er viktige utviklingsarenaer. Dette arbeidet skal skje gjennom ledelse av klubbens trenere og støtteapparat, i samarbeid med foreldregruppene.

Nedenfor er Strømmens overordnede mål for bredde- og toppfotballen presentert for både jente- og guttefotballen. Målene skal være styrende for de tiltak som blir gjennomført i Strømmen IF de kommende årene. 

Oppstart nye kull

Strømmen har omkring 300 aktive medlemmer fra 6-14 år. 

Oppstart av nye kull gjennomføres av klubbens ansvarlige for dette. Mellom 25-50 barn deltar på dette tilbudet. Det sportslige tilbudet er organisert og planlagt av sportslig ansvarlig bredde i samarbeid med fagleder for klubbens Akademi.  Gjennomføringen inkluderer foreldregruppen under ledelse av klubbens ansvarlige.

Sportslig ansvarlig bredde jobber tett mot de frivillige foreldretrenerne på feltet i barnefotballen, og får administrativ hjelp og støtte fra lagleder på hvert årskull. Sportslig ansvarlig og lagleder på hver årgang jobber tett inn mot daglig leder og administrasjon.

Rekruttering, utviklingsarenaer og organisering av treninger og kamper

For å nå Strømmens overordnede målsettinger, må spillere rekrutteres og gis et kvalitetstilbud i trening og kampsituasjon. På de neste sidene er det beskrevet hvilke spillere som skal rekrutteres, og hvordan treninger og kamper skal organiseres og gjennomføres. Sportslig ansvarlig bredde har hovedansvaret for at retningslinjene i sportsplanen blir implementert og fulgt opp av trenerne på de ulike årgangene. 

1.         Rekruttering av spillere

I Bredde skal Strømmen rekruttere og ta imot spillere fra Sagdalen og Bråtejordet skoler. Spillere fra andre områder kan spille eller hospitere inn til Strømmen etter avtale med klubben i spillerens nærområde. 

Først i ungdomsfotballen rekrutteres spillere fra andre deler av Strømmen sitt naturlige nærområde. Sportslig ansvarlig bredde og trenere bruker da tid på kartlegging/talentidentifisering (først og fremst gjennom kamper med eget Strømmen-lag) av spillere fra andre fotballklubber i klubbens naturlige nærområde. Rekruttering skal foregå på en slik måte at Strømmen sørger for at fotballmiljøet også i de mindre klubbene ivaretas best mulig, og det skal kommuniseres godt med angjeldende klubber. Hensikten med talentspeidingen er å rekruttere nye, talentfulle spillere som kan bidra til høyere treningskvalitet, bedre spillerutvikling, samt å gi bedre forutsetninger for å nå målsettinger for 16 og 19-års lagene.  En viktig ledesnor er å se etter spillere «som er nr. 2 men som vil bli nr. 1»! Spillere som rekrutteres skal være så gode at de de på sikt har potensiale til at Strømmen når sine målsettinger av utvikling av spillere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Spilleren vurderes på bakgrunn av ferdigheter, innsats og holdninger. Vurdering av nye spillere skjer gjennom hospitering på treninger, deltakelse for Strømmen i cuper, samt prøvespill etter endt sesong. Trener- og laglederteam avgjør i fellesskap om spilleren skal rekrutteres etter endt prøvespill.  

2.         Trening og treningsgrupper

Treninger og kamper skal differensieres. Differensiering betyr å gi et tilbud som er individuelt tilpasset hver enkelt spiller i form av utfordring og mestring på forskjellige nivåer. Spillerne skal få prøve seg på flere forskjellige nivåer i løpet av sesongen (ref. pkt. 6).  

3.         Strømmen Fotballakademi

Strømmen Fotballakademi er et tilbud om kvalitetstreninger for 8-16-åringer rett etter skoletid. Treningene blir gjennomført etter planlagte tider. Det er fotballutdannede trenere i Strømmen som organiserer, planlegger og gjennomfører treningsøktene. Hensikten med tilbudet er å gi kvalitetstreninger til motiverte spillere som ønsker trening utover årgangstreningen. 

4.         Fotballkamper 

 I Bredde under 14-årslagene er det ingen resultatkrav. Kamparenaen skal brukes for å utvikle ferdigheter, valg (taktiske), det sosiale og lidenskapen til fotballspillet. Fotballkamper gir spillerne en unik mulighet til å bruke og utnytte tekniske og taktiske ferdigheter som de har øvd på i treningssituasjon. 

Kampene gir også mulighet til å utvikle samholdet (kameratskapet?) i gruppen, samt stimulere og utvikle de spesifikke mentale og fysiske egenskapene som kreves i kamp.

I sommerhalvåret skal spillere fra 8-16 år få tilbud om å spille 1-2 kamper per uke. For å maksimere utbyttet av disse, må spillere og lag gjennomføre kamper på riktig arena (nivå). Jevnbyrdige kamper med medspillere og motspillere på tilnærmet samme ferdighetsnivå, gir gode forutsetninger for et hensiktsmessig forhold mellom utfordring og mestring. Sportslig ansvarlig Bredde og trenere har ansvar for påmelding av lag til riktig nivå i seriespill og cuper, samt at antall påmeldte lag passer i forhold til aktive medlemmer på hvert alderstrinn. I løpet av en sesong skal spillerne få prøve seg på flere forskjellige kamparenaer (nivåer). Det krever en hensiktsmessig bruk av hospitering som er styrt av sportslig ansvarlig.

Det bør ikke være flere enn syv, ti og fjorten spillere per kamp i henholdsvis 5er-, 7er- og 11er-fotball. Spillet skal settes i gang bakfra, og spillet skal foregå hurtig langs bakken. Under 13-års alder skal spilletiden være mer eller mindre lik. Fra 13-årsalder kan spilletiden variere mer, men spillere som blir tatt ut til kamp, skal som hovedregel spille minst én omgang. Spilletid skal baseres på treningsoppmøte, holdninger og ferdigheter.  

5.         Cuper/vinterserie

Cuper har ulike formål, og egner seg spesielt godt til å utvikle sosiale relasjoner på tvers av årgangen og årganger. 

6.         Hospitering og permanent oppflytting

Strømmen ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF’s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. Hospitering betyr at yngre spillere får trene og/eller spille kamper med eldre lag i klubben, eller at jenter får spille med gutter på samme alderstrinn. Hensikten med hospitering er at de spillerne som ligger lengst fremme på sine alderstrinn, og som er motivert, skal få større fysiske, tekniske, taktiske og tempomessige utfordringer gjennom å spille med eldre spillere. En god 10-åring kan lett bli for komfortabel på sitt alderstrinn dersom han/hun er (mye) bedre enn de andre. I slike situasjoner er det gunstig å la disse spillerne få kjenne på kroppen at det faktisk finnes et høyere nivå. Det er allikevel viktig å la de opprettholde relasjon til eget alderstrinn, både med tanke på det sosiale og ikke minst la dem få kjenne på følelsen av å være god. Alt handler om å finne rett balansegang mellom utfordring og mestring. 

Strømmen Bredde ønsker hospitering gjennomført på en fornuftig måte som kan gi positive effekter på flere områder. Hovedfokuset er utviklingen av den enkelte spiller, men målet er at det også skal skape inspirasjon og gi de andre på årgangen noe ekstra å strekke seg etter. Vi ønsker også å utvikle sterkere bånd mellom årgangene i klubben. 

I Bredde er hovedregelen at spiller ikke flyttes permanent opp i eldre årsklasser. Hospitering i 10-12-årsalder kan foregå ved at spiller gjennomfører en trening/kamp per uke ett eller to års-trinn opp, eller fra jentelag til guttelag. Dette for at spiller skal beholde sitt sosiale nettverk med jevnaldrende. Fra 13-14-årsalder kan hospitering være et enda viktigere virkemiddel for å utvikle enkeltspillere i henhold til Strømmens overordnede målsetting. Det skal imidlertid maksimalt være to trenings- og kamparenaer per spiller. 

Hospiteringsordningen skal være nøye planlagt og forankret i Strømmens sportslige utvalg. 

7.         Spillersamtaler og utviklingsområder

For å skape optimal utvikling hos spillere, skal det i ungdomsfotballen innføres en obligatorisk trenersamtale med spillere som ønsker det. Hensikten er å kunne diskutere seg frem til utviklingsområder som spilleren kan ha fokus på når det gjelder organiserte treninger, egentreninger og i kamper. Samtalene bør vare ca. 20-30 minutter, og gjennomføres i starten av treningsåret og rett i forkant av sesongstart. 

8.         Holdninger

I ungdomsfotballen skal både spillere, støtteapparat og foreldre følge Strømmens verdier, som er samhold, kameratskap, trivsel og at alle skal ha et sportslig tilbud. De fremstår som representanter for klubben og dette er viktig for å oppnå klubbens visjon, også overfor andre klubber. Strømmen skal stå for Fair Play, og klubbens målsetting er at det alltid skal være krevende, men hyggelig å møte oss i kamp.

9.         Treningsfasiliteter / treningsanlegg

For å skape høy treningskvalitet må treningsfasilitetene hele året være gode nok til at Strømmens medlemmer får trent og spilt kamper under gode forhold. Dette krever at eksisterende anlegg utnyttes maksimalt, og til det beste for hele klubben. Hver høst setter klubben opp utkast til treningstider for alle lag. Forslaget konkretiseres i et felles møte med representanter for alle lag, hvor treningsplanen blir vedtatt for den kommende sesongen/halvåret.

Annonse: