Trenerkoordinator

Annonse:

Administrativt:
● Legge til rette for at lag og spillere fortsetter i SIF lengst mulig gjennom ungdomsfotballen.
● Følge opp trenere og lag i forhold til spillere og sportslig tilbud.
● Skape et samarbeidsklima mellom lagene på de ulike årgangene fra 13-19 år.
● Ha ansvar for trenerutvikling og kompetanseheving på trenere på lagene
13-19 år.
● Evaluere trenere etter sesongen.
● Innstille trenere til kompetansehevende aktiviteter. (Kurs, seminarer, etc)
● Skal sammen med SU ansette trenere for lagene høsten før ny sesong.
● Bindeleddet mellom klubb og lagene i forhold til sportslige saker.

Generelle instrukser:
● Være lojal overfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
● Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
● Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i
klubben.
● Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.

Annonse: